| About us | Contact us | Advertise with us

ఎపి టెట్ పేపర్-2 (గణితం/సైన్స్) సిలబస్ తెలుగులో | AP TET PAPER-2 [SA](MATHS/SCIENCE) SYLLABUS IN TELUGU

టీచర్స్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ – పేపర్  -  2   గణితము/సైన్స్   సిలబస్ తెలుగులో APTET 2021 SYLLABUS will be updated soon... thumbnail 1 summary

Download APTET 2021 syllabus in telugu paper 2A maths and sciencesAPTET 2021 PAPER 2A MATHS SCIENCES

టీచర్స్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ – పేపర్  -  2   గణితము/సైన్స్   సిలబస్ తెలుగులో

APTET 2021 syllabus in telugu


APTET 2021 SYLLABUS will be updated soon

APTET 2018 SYLLABUS PAPER 2A [SA] Maths and sciences  in telugu click here

పార్ట్ – ఎ
చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ పెడగాగీ (30 మార్కులు)

సెక్షన్  - 1 (పెరుగుదల వికాసం)

1. పెరుగుదల, వికాసము, పరిణతి, పరిపక్వత – భావన, స్వభావము
2. వికాస నియమాలు – విద్యా సంబంధ అనువర్తనము
3. వికాసాన్ని ప్రభావితం చేసే అంశాలు
4. వికాసంలోని అంశాలు –
1. భౌతిక వికాసం
2.మానసిక వికాసం
3.ఉద్వేగ వికాసం
4.సాంఘిక వికాసం
5.నైతిక వికాసం
6.భాషా వికాసం
5. వివిధ దశలలో వికాసం –
1. శైశవ దశ
2.బాల్యదశ
3.కౌమార దశ
4.వయోజన దశ
6. శిశు వికాస అవగాహన – పియాజీ, కోల్బర్గ్, ఛోమ్ స్కీ, కార్ల్ రోజర్స్, ఎరిక్ సన్
1. సంజ్ఞానాత్మక సిద్ధాంతం
2. నైతిక వికాస సిద్ధాంతం
3. భాషా వికాస సిద్ధాంతం
4. ఆత్మభావనా సిద్ధాంతం
5. మనో సాంఘిక వికాస సిద్ధాంతం
7. వైయుక్తిక భేదాలు – ప్రజ్ఞ, సహజ సామర్ధ్యాలు  సృజనాత్మకత, అభిరుచులు, వైఖరులు, అలవాట్లు, ఆలోచన
8. మూర్తిమత్వ వికాసం – భావన, లక్షణాలు, ప్రభావితం చేసే కారకాలు, మూర్తిమత్వాన్ని వివరించే సిద్దాంతాల, మనోలైంగిక వికాస సిద్ధాంతం
9. సర్ధుబాటు, ప్రవర్తనా సమస్యలు, మానసిక ఆరోగ్యం, రక్షక తంత్రాలు
10. శిశు వికాస అధ్యయన పద్ధతులు
11. వికాసృత్యాలు – ఆటంకాలు *

సెక్షన్ – 2 అభ్యసన

12. అభ్యసనం – భావన – స్వభావం – లక్షనాలు – రకాలు, అభ్యసనాన్ని ప్రభావితం చేసే కారకాలు
13. అభ్యసనా సిద్ధాంతాలు
1. ధార్న్ డైక్ యత్నదోష సిద్ధాంతం
2. పావలోవ్ శాస్త్రీయ నిబంధనా సిద్ధాంతం
3. స్కిన్నర్ కార్యసాధక నిబంధనా సిద్ధాంతం
4. వైగోట్ స్కీ నిర్మాణాత్మక సిద్ధాంతం
5. కోహెలర్ గెస్టాల్ట్ వాద సిద్ధాంతం
6. బందూరా పరిశీలనా సిద్దాంతం
14. అభ్యసనా బదలాయింపు, అభ్యసనా బదలాయింపు సిద్దాంతాలు, అభ్యసనా వక్రాలు
15. స్మృతి – విస్మృతి
16. అభ్యసనములో ప్రేరణ పాత్ర
17. అభ్యసనా రంగాలు – జ్ఞానాత్మక రంగం, భావావేశ రంగం, మానసిక చలనాత్మక రంగం*

సెక్షన్-3 బోధనా శాస్త్ర అవగాహన

18. బోధన మరియు అభ్యసనం – అభ్యాసకులతో దాని సంబంధం, అభ్యాసకునిపై సాంఘిక, రాజకీయ, సాంస్కృతిక సందర్భాల ప్రభావం
19. విభిన్న సన్నివేశాలలో పిల్లలు, ప్రత్యేక అవసరాలు గల పిల్లలు, సమ్మిళిత విద్య, విలీన విద్య
20. బోధనా శాస్త్ర పద్ధతుల అవగాహన
21. వైయుక్తిక మరియు సామూహిక అభ్యసనం, వ్యవస్థీకృత అభ్యసనము
22. తరగతి గది సమూహము – నాయకత్వం
23. వ్యవస్థీకృత అభ్యసనంలో బోధనా దృక్ఫథాలు,
24. బోధనా ప్రణాళ, ప్రణాళికాబద్దమైన కార్యకలాపంగా బోధన
25. బోధనలోని దశలు – హెర్బార్ట్ సోపానాలు
26. సాధారణ మరియు శాస్త్రాల వారీగా ఉపాధ్యాయునికి ఉండాల్సిన నైపుణ్యాలు
27. తరగతి గది నిర్వహణ మార్గదర్శకత్వం – మంత్రణం
28. అభ్యసనాన్ని అంచనా వేయడం, మూల్యాంకనం, నిరంతర సమగ్ర మూల్యాంకనం
29. విద్యా హక్కు చట్టం – 2009, బాలల హక్కులు
30. జాతీయ పాఠ్యప్రణాళికా చట్రం – 2005

జనరల్ తెలుగు (30 మార్కులు)

1. పఠనావగాహన
ఎ. అపరిచిత పద్యం
బి. అపరిచిత గద్యం
2. 6 నుంచి 10వ తరగతి వరకూ తెలుగు వాచకాలలోనివి
ఎ. ప్రక్రియలు - లక్షణాలు
బి. కవులు రచయితల పరిచయాలు
సి. విశేషాంశాలు
డి. నేపథ్యాలు,
ఇ. ఇతివృత్తాలు
3. పదజాలం
ఎ. అర్ధాలు
బి. పర్యాయ పదాలు
సి. నానార్ధాలు
డి. వ్యుత్పత్యర్ధాలు
ఇ. ప్రకృతి – వికృతులు
ఎఫ్. జాతీయాలు
జి. సామెతలు
4. భాషాంశాలు
ఎ. పారిభాషిక పదాలు (తత్సమ, తద్భవ, ఆగమ, ఆదేశాలు, కళలు, నిత్యం, వికల్పం. బహుళం, ద్రుత ప్రకృతికాలు, ఉపథ, ప్రాతిపదిక, ప్రత్యయం, భాషాభాగాలు, విభక్తులు మొదలగునవి
బి. సంధులు – నిర్వచనాలు (తెలుగు సంధులు – అత్వ, ఇత్వ, ఉత్వ, యడాగమ, ఆమ్రేడిత, ద్విరుక్తటకార, ద్రుతప్రకృతిక, సరళాదేశ, గసడదవాదేశ సంధులు, సంస్కృత సంధులు – సవర్ణదీర్ఘ, గుణ, యణాదేశ, వృద్ధి సంధులు, సంధులకు సంబంధించిన పదాలను విడదీయడం, సంధి చేయడం)
సి. సమాసాలు – నిర్వచనాలు ద్వంద్వ, ద్విగు, తత్పురుష, కర్మధారయ, బహువ్రీహి, అవ్యయీభావ సమాసాలు.
డి. ఛందస్సు – వృత్తములు
ఇ. అలంకారాలు – శబ్ధాలంకారాలు (వృత్యానుప్రాస, ఛేకానుప్రాస, లాటానుప్రాస, అంత్యానుప్రాస) అర్ధాలంకారాలు (ఉపమా, రూపక, ఉత్ప్రేక్ష, అతిశయోక్తి)
ఎఫ్. క్రియలు రకాలు – క్త్వార్ధం, చేదర్ధకం
జి. వాక్యాలు – భేదాలు (సామాన్య, సంయుక్త, సంశ్లిష్ట, ఆశ్చర్యార్ధక, ప్రశ్నార్ధక, కర్తరి, కర్మణి, వ్యతిరేకార్ధ వాక్యాలు) ప్రత్యక్ష, పరోక్ష కథనాలు

జనరల్ ఇంగ్లీష్ (24 మార్కులు)

1. Synonyms
2. Antonyms
3. Homophones
4. Homonyms
5. Spellings
6. Phrasal Verbs (Identifiction of meaning)
7. Word Formation (suffixes and prefixes)
8. One word substitutes (Referring to persons / professions and places)
9. Short form and Full forms
10. Abbreviations and Full forms
11. Helping verbs (Forms, Contractions)
12. Modal Auxiliaries (Form, Function & Contractions)
13. Ordinary verbs (Form, Function & Contractions)
14. Articles
15. Prepositions
16. Clauses (Main clauses, sub-ordinate clauses, Noun clauses, If clause, Relative clauses)
17. Sentence Structures (Basic sentence structures)
18. Degrees of comparison (Form, Function, Construction, Transformation)
19. Language Functions (Language functions with social norms (school and domestic context)
20. Question Tags (Imperatives and statements)
21. Types of sentences
22. Direct speech & Indirect speech
23. Active Voice & Passive Voice
24. Tenses
25. Agreement between subject & Verb
26. Word order In Phrase or a sentence
27. Parts of speech (Nouns, Pronouns, Adjectives, Adverbs, Conjunctions – types and functions
28. Linkers
29. Transformation of Sentences (Simple, compound and complex sentences)
30. Common Errors
31. Punctuation and Capitalization (Use of Capital letters, comma, full stop, question mark and exclamation mark)
32. Writing of Discourses (letter writing, Dairy writing, Description)
33. Dictonary Skills
34. Reading Comprehension.

PART – B
గణితము కంటెంట్ (24 మార్కులు)

1. అరిథ్ మెటిక్ –  నిష్పత్తి మరియు అనుపాతము, నిష్పత్తి ఉపయోగాలు, అనుపాతంలో ఉన్న రాశులను పోల్చడం, అనులోమ మరియు విలోమానుపాతాలు
2. సంఖ్యా వ్యవస్థ – మన సంఖ్యలను తెలుసుకుందాం – సంఖ్యలను సమీప పదులు, వందలు, వేల స్థానాలకు సవరించి రాయడం – పూర్ణాంకాలు – ముందుండే సంఖ్య – తరువాత సంఖ్య – సంఖ్యా రేఖ – సంఖ్యలతో ఆడుకుందాం – భాజనీయతా సూత్రాలు – కసాగు మరియు గసాభా – పూర్ణాంకాలు – భిన్నాలు – దశాంశ భిన్నాలు – అకరణీయ సంఖ్యలు – వర్గాలు, ఘనాలు, వర్గమూలాలు, ఘనమూలాలు
వాస్తవ సంఖ్యలు – అకరణీయ సంఖ్యలను సంఖ్యారేఖపై ప్రదర్శించుట – వాస్తవ సంఖ్యలను సంఖ్యారేఖపై క్రమానుగత వర్ధనం ద్వారా చూపించుట – అకరణీయం చేయుట – వాస్తవ సంఖ్యలు – వాస్తవ సంఖ్యలపై పరిక్రియలు – వాస్తవ సంఖ్యలపై ఘతాంక న్యాయాలు – కరణలు (ఘాత రూపము, రాడికల్ రూపము)
యూక్లిడ్ భాగాహార శేష విధి మరియు దాని ఆధారంగా గసాభాను కనుగొనడం, అంకగణిత ప్రాధమిక సిద్ధాంతము మరియు దాని అనువర్తనములు (గసాభామరియు కసాగు, దశాంశ రూపాలు మరియు అకరణీయ సంఖ్యలు, అంతంకాని, ఆవర్తనం చెందే ధశాంశాలను అకరణీయ సంఖ్యలుగా రాయుట, √2, √3 లు కరణీయ సంఖ్యలను చూపుట, కరణీయ సంఖ్యలు – మరిన్ని అంశాలు
సంవర్గమానాలు ఘాతాంక రూపము, సంవర్గమాన రూపము, సంవర్గమాన ధర్మాలకు సంబంధించిన అంశాలు
సమితులు – సమితులను ప్రదర్శించుట (రోస్టరు రూపం, సమితి నిర్మాణ రూపం) ఉదాహరణలు, సమితులు రకాలు (శూన్య, పరిమిత, అపరిమిత, విశ్వ సమితి,  ఉప సమితి, ఉమ్మడి సమితి, వియుక్త సమితులు. సమితి పరిమాణము, సమితుల సమానత్వం) వెన్ చిత్రాలు – సమితులపై ప్రాధమిక పరిక్రియలు
3. జ్యామితి
రేఖలు మరియు కోణముల కొలత మరియు కోణములు, సౌష్టవము, త్రిమితీయ – ద్విమితీయ ఆకారాల అవగాహన, త్రిమితీయ ఆకారాలను ద్విమితీయంగా చూపుట, త్రిభుజాలు వాటి ధర్మాలు – త్రిభుజాల సమానత్వం, చతుర్భుజాలు, ప్రాయోగిక జ్యామితి, త్రిభుజాల నిర్మాణం – చతుర్భుజాల నిర్మాణం – జ్యామితీయ పటాల అన్వేషణ
జ్యామితీయ భావనలు – వైశాల్యాలు, వృత్తాలు
సరూప త్రిభుజాలు, వృత్తానికి స్పర్శరేఖలు మరియు ఛేదన రేఖలు
గణితంలో నిరూపణలు
4. క్షేత్ర మితి – చుట్టుకొలతలు మరియు వైశాల్యాలు, సమతల పటముల వైశాల్యాలు, ఉపరితల వైశాల్యములు మరియు ఘనపరిమాణములు
5. బీజగణితము – బీజగణితము పరిచయం, సామాన్య సమీకరణాలు, ఘాతాంకాలు, బీజీయ సమాసాలు – ఘాతాంకాలు మరియు ఘాతాలు, ఏక చరరాశిలో రేఖీయ సమీకరణాలు, కారణాంక విభజన, బహుపదులు మరియు కారణాంక విభజన, రెండు చరరాశులలో రేఖీయ సమీకరణాలు, ద్విపదులు, బహుపదులు వర్గ సమీకరణాలు, శ్రేఢులు, అంకశ్రేఢి, అంకశ్రేఢి ధర్మాలు, అంక మధ్యమము, గుణ శ్రేఢి, nవ పదము, అంకశ్రేఢి, గుణ శ్రేఢుల ధర్మాలు
6. సాంఖ్యక శాస్త్రము – దత్తాంశ నిర్వహణ, పౌనఃపున్య విభాజన పట్టికలు మరియు రేఖాచిత్రాలు, వర్గీకృత – అవర్గీకృత దత్తాంశం – కేంద్రీయ విచలనాన్ని కొలవడం, అంకమధ్యమము, మధ్యగతము మరియు బాహుళకము – ఓగైవ్ వక్రాలు
7. సంభావ్యతలు – యాదృశ్చిక ప్రయోగము మరియు పర్యవసానాలు, సమ సంభవ పర్యవసానాలు, యత్నాలు మరియు ఘటనలు, అవకాశాలను, సంభావ్యతకు అనుసంధానం చేయుట, నిజ జీవితంలో సంభావ్యత
సంభావ్యత – సైద్ధాంతిక వివరణ – సంభావ్యతలు మాదిరి ప్రయోగాలు- సమ సంభవ ఘటనలు - పరస్పర వర్జిత ఘటనలు సంభావ్యతను గణించుట, పూరక ఘనటలు – సంభావ్యత, అసాధ్యమైన ఘనట, ఖచ్చిత లేక ధృఢ ఘటనలు, పేక ముక్కల కార్డులు సంభావ్యత – సంభావ్యత యొక్క ఉపయోగాలు
8. నిరూపక జ్యామితి – కార్టీజియన్ వ్యవస్థ, బిందువును కనుగొనుట, గ్రాఫ్ పై బిందువులను గుర్తించుట
రెండు బిందువుల మధ్య దూరం – విభజన సూత్రం (ఇచ్చిన రేఖను m:n నిష్పత్తిలో విభజించే బిందువు), త్రిభుజం యొక్క గురుత్వ కేంద్రం, రేఖ యొక్క త్రిథాకరణ బిందువులు, త్రిభుజం యొక్క వైశాల్యం, బిందువుల సరేఖీయత, సరళరేఖ వాలు
9. త్రికోణమితి – త్రికోణమితి – లంబకోణ త్రిభుజంలోని భుజాలు – త్రికోణమితీయ నిష్పత్తులు – త్రికోణమితీయ నిష్పత్తులను నిర్వచించడం – ప్రత్యేక కోణాల త్రికోణమితీ నిష్పత్తులు (45, 30 &60, 0 & 90) – పూరక కోణాల త్రికోణమితీ నిష్పత్తుల మధ్య సంబంధం
- త్రికోణమితీయ సర్వ సమీకరణాలు త్రికోణమితి అనువర్తనాలు – దృష్టిరేఖ – ఊర్ధ్వ కోణం, నిమ్న కోణం – సమస్యల సాధనకు పటాలు గీయడం – రెండు లంబకోణ త్రిభుజాలతో కూడిన సమస్యల సాధన

మెథడాలజీ (06 మార్కులు)

1. గణిత శాస్త్ర అర్ధము మరియు స్వభావము, చరిత్ర
2. శాస్త్రవేత్తలు వారి సేవలు – ఆర్యభట్ట, భాస్కరాచార్య, శ్రీనివాస రామానుజన్, యూక్లిడ్, పైథాగరస్, జార్జి కాంటర్
3. గణిత శాస్త్ర బోధనా లక్ష్యాలు మరియు విలువలు, విద్యా లక్ష్యాలు (బ్లూమ్స్ వర్గీకరణ)
4. గణిత శాస్త్ర ప్రణాళిక: ప్రణాళికా నిర్మాణ సూత్రాలు, ప్రణాళికా నిర్మాణ పద్ధతులు, తార్కిక, మనోవైజ్ఞానిక, శీర్షికా మరియు ఏకకేంద్ర, సర్పిల ఉపగమాలు, ఉత్తమ గణిత పుస్తకం లక్షణాలు
5. గణిత శాస్త్ర బోధనా పద్ధతులు – హ్యూరిస్టిక్ పద్ధతి, ప్రయోగశాల పద్ధతి, ఆగమన, నిగమన పద్ధతులు, సంశ్లేషణ, విశ్లేషణ పద్ధతులు ప్రాజెక్టు పద్దతి మరియు సమస్యా పరిష్కార పద్ధతి
6. యూనిట్ పథకము, వార్షిక పథకము, పాఠ్యపథకము
7. బోధనాభ్యసన వనరులు, ఎడ్గార్ డేల్ అనుభవ శంఖువు
8. ప్రత్యేక అవసరాలు గల పిల్లలు మరియు మంద అభ్యాసకుల విషయంలో ప్రత్యేక వ్యూహాలు
9. గణిత శాస్త్ర బోధనలో ఉపయోగించదగిన వ్యూహాలు – మౌఖిక పని, రాత పని, అభ్యాసము, నియోజనాలు, ప్రాజెక్టు పనులు, వేగము మరియు ఖచ్చితత్వము
10. గణిత క్లబ్, గణిత నిర్మాణము, క్రమము మరియు ప్యాట్రన్ సీక్వెన్స్
11. మూల్యాంకనము – రకాలు, ఉపకరణాలు మరియు వ్యూహాలు, SAT రూపకల్పన, విశ్లేషణ, ఉత్తమ నికష యొక్క లక్షణాలు

ఫిజికల్ సైన్స్ కంటెంట్ (12 మార్కులు)

1. కొలతలు – పొడవు, వైశాల్యము, ఘనపరిమాణము మరియు కాలాలను కొలవడం, పొడవు, వైశాల్యం, ఘనపరిమాణము మరియు కాలము యొక్క CGS మరియు SI ప్రమాణాలు, ప్రమాణాలను మార్పు చేయడం.
2. చలనము – చలనము మరియు నిశ్చల స్థితి, చలనంలో రకాలు (స్థానాంతర, భ్రమణ మరియు డోలన చలనాలు), అదిశలు మరియు సదిశలు, దూరము, స్థానభ్రంశము, వేగము, వడి, సరాసరి వడి, సరాసరి వేగము, సమ చలనము, సమ చలనంలో ఉన్న వస్తువు యొక్క చలన సమీకరణాలు
3. బలము మరియు ఘర్షణ – బలాలలో రకాలు (స్పర్శా బలాలు మరియు క్షేత్ర బలాలు) ఫలిత బలము (స్వేచ్ఛా వస్తు పటము), ఫలిత బలం యొక్క ప్రభావము, పీడనము, ఘర్షణలో రకాలు (స్థైతిక, జారుడు మరియు దొర్లుడు ఘర్షణ) ఘర్షణను ప్రభావితం చేసే కారకాలు (గరుకుదనం, అభిలంబ బలం, వైశాల్యము) ఘర్షణను తగ్గించే పద్ధతులు, ప్రవాహి ఘర్షణ
4. న్యూటన్ గమన నియమాలు – గమన నియమాలు చరిత్ర (అరిస్టాటిల్ మరియు గెలీలియో భావనలో), న్యూటన్ మొదటి, రెండవ మరియు మూడవ గమన నియమాలు, రేఖీయ ద్రవ్యవేగం, అట్ వుడ్ యంత్రము (న్యూటన్ నియమాల అనువర్తనము), రేఖీయ ద్రవ్యవేగ నిత్యత్వము, ప్రచోదనము
5. గురుత్వాకర్షణ – సమ వృత్తాకార చలనము (అభికేంద్ర, అపకేంద్ర బలాలు), విశ్వ గురత్వాకర్షణ సిధ్ధాంతము, గురుత్వ త్వరణము, గురుత్వ త్వరణపు దిశ, ప్రభావితం చేసే అంశాలు, భారము, స్వేచ్ఛాపతన వస్తువు, గురుత్వ కేంద్రము మరియు స్థిరత్వం
6. తేలియాడే వస్తువులు – సాంద్రత, సాపేక్ష సాంద్రత, లాక్టోమీటరు, ఉత్ప్లవన బలము, వాతావరణ పీడనము, వాతావరణ పీడనాన్ని కొలవడం, వివిధ లోతుల వద్ద ద్రవపదార్ధాలు కలుగచేసే పీడనము, ఆర్కిమెడిస్ నియమము, అనువర్తనాలు, పాస్కల్ నియమము, అనువర్తనాలు
7. పని, శక్తి – పని (శాస్త్రీయ నిర్వచనము, సూత్రము, ధనాత్మక, ఋణాత్మక మరియు శూన్య పని పరిస్థితులు), యాంత్రిక శక్తి రూపాలు (స్థితి శక్తి మరియు గతి శక్తి), యాంత్రిక శక్తి ఉదాహరణలు మరియు సూత్రాలు, యాంత్రిక శక్తి రూపాంతరం చెందడం, మానవ శరీరంలో ఉండే శక్తి
8. ధ్వని – ఒక శక్తి స్వరూపం, ధ్వనులను ఉత్పత్తి చేయడం, మానవుని స్వరపేటిక నిర్మాణము మరియు పనితీరు, మానవుని చెవి నిర్మాణము మరియు పనితీరు, ధ్వని ప్రయాణం, తరంగాలలో రకాలు (దైర్ఘ్య మరియు తిర్యక్ తరంగాలు) ధ్వని తరంగాల లక్షణాలు (తరంగదైర్ఘ్యం, కంపన పరిమితి, పౌన:పున్యం మరియు వేగము) పౌనఃపున్యము మరియు ఆవర్తన కాలముల మధ్య సంబంధం, సంగీత ధ్వనుల లక్షణాలు (పిచ్, తీవ్రత మరియు నాణ్యత) ధ్వని శ్రవ్య అవధి, ధ్వని పరావర్తనము, ప్రతిధ్వనులు ప్రతినాదం, ధ్వని అసంఖ్యాక పరావర్తన అనువర్తనాలు (మెగాఫోన్, హారన్, స్థెతస్కోప్, కాన్ఫరెన్స్ హాల్, సినిమా హాల్స్ నిర్మాణం) అతిధ్వనుల అనువర్తనాలు (పారిశ్రామిక మరియు వైద్య రంగాలలో), సోనార్, పనితీరు, ధ్వని కాలుష్యం (కొలవడం, ప్రభావాలు మరియు నియంత్రణ పద్ధతులు)
9. ఉష్ణము – ఉష్ణము మరియు ఉష్ణోగ్రత, ఉష్ణోగ్రతను కొలిచే ప్రమాణాలు (సెంటీగ్రేడ్, ఫారన్ హైట్ మరియు కెల్విన్ స్కేలు, సెల్సియస్ మానం నుంచి ఫారన్ హైట్ మానంలోకి మార్చుట, సెల్సియస్ మానం నుంచి కెల్విన్ స్కేలుకు మార్చుట, ఉష్ణశక్తి వల్ల ద్రవాల వ్యాకోచం, థర్మామీటర్లలో రకాలు (మెర్క్యురీ, ఆల్కహాల్, క్లినికల్, సిక్స్ కనిష్ట గరిష్ట థర్మామీటరు) ఉష్ణోగ్రత మరియు గతిజ శక్తి మధ్య సంబంధం, విశిష్టోష్ణం (ఫార్ములా, యూనిట్లు, ప్రయోగము మరియు అనువర్తనాలు), మిశ్రమాల పద్ధతిపై సమస్యలు, ఇగురుట మరియు సాంద్రీకరణము, మరుగుట, ద్రవీభవనము, ఘనీభవనము, గుప్తోష్ణము, ఉష్ణోగ్రత మరియు కాలము గ్రాఫ్
10. కాంతి – కాంతి, నీడలు మరియు ప్రతిబింబాలు, సమతలాల వద్ద కాంతి పరావర్తనము (పరావర్తన సూత్రాలు, పెరిస్కోప్, అసంఖ్యాక ప్రతిబింబాలు, కెలిడయాస్కోప్, సమతల దర్పణం వల్ల ఏర్పడే ప్రతిబింబ లక్షణాలు) వక్రతలాల వద్ద కాంతి పరావర్తనము (మిధ్యా ప్రతిబింబాలు, నిజ ప్రతిబింబాలు, కిరణ చిత్రాలు – కుంభాకార, పుటకార దర్పణాలు) నాభ్యంతర సూత్రము, ఆర్ధనము, గోళాకార దర్పణాల అనువర్తనాలు, సమతలాల వద్ద కాంతి వక్రీభవనము, వక్రీభనానికి షరతులు, వక్రీభవన గుణకము, సాపేక్ష వక్రీభవన గుణకము, స్నెల్స్ నియమము, సంపూర్ణాంతర పరావర్తనము, అనువర్తనాలు, గాజు దిమ్మె గుండా కాంతి ప్రయాణించడం, నిలువు విస్తాపనము, అడ్డు విస్తాపనము, వక్రతలాల వద్ద కాంతి వక్రీభవనం, R వక్రతా వ్యాసార్ధం గల తలం వద్ద n2 వక్రీభవన గుణకం గల యానకం నుండి n1 వక్రీభవన గుణకం గల యానకంలోకి ప్రయాణిస్తే, కటక సూత్రం (కటక తయారీ సూత్రం, కటకాలలో రకాలు, కిరణ చిత్రాలు – కుంభాకార, పుటకార కటకాలు) మానవుని కన్ను రంగుల ప్రపంచం (మానవుని కన్ను నిర్మాణము, పనితీరు, దృష్టి దోషాలు, హ్రస్వదృష్టి, దీర్ఘదృష్టి, చత్వారము, దృష్టి దోషాలను సవరించుట, కటకం గుండా కాంతి విక్షేపణము చెందుట, I – d వక్రము, ఇంద్రధనుస్సు, కాంతి పరిక్షేపణము, ఆకాశం యొక్క రంగు)
11. ప్రవాహ విద్యుత్ – సాధారణ విద్యుత్ వలయాలు, విద్యుత్ వాహకాలు, బంధకాలు, ఘటాలలో రకాలు (నిర్జల, ద్రవ ఘటాలు), విద్యుత్ పరికరాల గుర్తులు మరియు ఉపయోగాలు, ఘటాల మరియు బల్బుల శ్రేణి మరియు సమాంతర సంధానాలు, విద్యుత్ ఉష్ణ ఫలితము, CFL బల్బు, ఫ్యూజ్ మరియు MCB, విద్యుత్ ప్రవాహం, పొటెన్షియల్ భేదము మరియు విద్యుత్ చాలక బలం, డ్రిఫ్ట్ వేగం మరియు ఘటము పనిచేయు విధానము, ఓమ్ నియమము (వలయం, గ్రాఫ్ (I-V గ్రాఫ్) పరిమితులు మరియు అనువర్తనాలు) నిరోధాన్ని ప్రభావితం చేయు అంశాలు, పదార్ద స్వభావం, ఉష్ణోగ్రత, పదార్ధము, పొడవు మరియు మధ్యచ్చేద వైశాల్యము), విశిష్ట నిరోధము, వాహకత, నిరోధాల శ్రేణి మరియు సమాంతర సంధానం, కిర్చాఫ్ నియమాలు (జంక్షన్ నియమం, లూప్ నియమం) విద్యుత్ సామర్ధ్యం (గృహాలలో విద్యుత్ వినియోగాన్ని కొలవడం, విద్యుత్ ఉపకరణాల రేటింగ్)
12. విద్యుదయస్కాంతత్వం – అయస్కాంతాలు రకాలు, అయస్కాంత ధర్మాలు, అయస్కాంత దిక్సూచి, భూమి ఒక సహజ అయస్కాంతం, అయస్కాంత ప్రేరణ, ఆయిర్ స్టడ్ ప్రయోగం, అయస్కాంత క్షేత్రము, విద్యుత్ వల్ల అయస్కాంత క్షేత్రము (తిన్నని, వృత్తకారపు తీగచుట్టల వల్ల, విద్యుత్ మోటారు, విద్యుదయస్కాంత ప్రేరణ (ఫారడే విద్యుదయస్కాంత ప్రేరణా నియమం మరియు దాని అనువర్తనాలు, అయస్కాంత బలము, ఎలక్ట్రిక్ జనరేటర్, లెంజ్ నియమము)
13. కొన్ని సహజ దృగ్విషయాలు – విద్యుదావేశం, విద్యుదావేశపు లక్షణాలు, విద్యుదావేశపు మార్పు మరియు ప్రభావాలు, మెరుపులు, మెరుపుల నుంచి జాగ్రత్త పడటం, తటిద్వాహకము, భూకంపాలు, సునామీలు కారణాలు మరియు ఫలితాలు, జాగ్రత్త చర్యలు
14. నక్షత్రాలు మరియు సౌర కుటుంబం – సూర్యుని గమనము, చంద్రకళలు, గ్రహణాలు (సూర్య మరియు చంద్ర గ్రహణాలు), నక్షత్రాల గమనము (నక్షత్ర రాశులు, ధృవ నక్షత్రం, సౌర కుటుంబం, కృత్రిమ ఉపగ్రహాలు
15. పదార్ధాలను వేరుచేయడం – మిశ్రమాలు, వేరుచేయుపద్ధతులు – చేతితో ఏరివేయుట, తేర్చుట, వడపోత, ఉత్పతనము, క్రొమటోగ్రఫీ, స్వేదనము మరియు అంశిక స్వేదనము
16. మన చుట్టూ జరిగే మార్పులు – నెమ్మది/వేగ చర్యలు, తాత్కాలిక/శాశ్వత మార్పులు, సహజ/మానవ ప్రయత్న మార్పులు, భౌతిక/రసాయనిక మార్పులు, గాల్వనైజేషన్, క్షయం చెందడం, ముక్కిపోవడం, ఆక్సీకరణం/క్షయకరణం
17. పదార్ధము – పదార్ధపు స్థితులు, ఘన, ద్రవ, వాయు పదార్ధాల లక్షణాలు, స్థితి మార్పుపై ఉష్ణోగ్రత, పీడన ప్రభావము, ఉపరితల వైశల్యము, మరియు ఆర్ధ్రత యొక్క ప్రభావాలు, సజాతీయ, విజాతీయ మిశ్రమాలు, ద్రావణాలు, ద్రావణాలలో రకాలు, ద్రావణపు గాఢత, గాఢతను వ్యక్తపరచడం, అవలంబనాలు, కొల్లాయిడ్ లు, మిశ్రమాలను వేరుచేయడం, ఉత్పతనము ద్వారా, స్వేదనం ద్వారా, బాష్పీభవనం ద్వారా, అమిశ్రణీయ ద్రావణాలను వేరుచేయుట, మూలకాలను అవగాహన చేసుకుందాం, సమ్మేళనాలు మరియు మిశ్రమాలు
18. లోహాలు మరియు అలోహాలు – లోహాల యొక్క భౌతిక, రసాయన ధర్మాలు, లోహాలు, అలోహాల వర్గీకరణ, చర్యాశీలత, ఉపయోగాలు, ఖనిజాలు, ధాతువులు, ప్రకృతిలో లోహాల లభ్యత, లోహాలు, అలోహాలకు ఉదాహరణలు, చర్యాశీలతా శ్రేణి
19. కృత్రిమ దారాలు మరియు ప్లాస్టిక్స్ – సహజ/కృత్రిమ దారాలు, దారాలను గుర్తించడం – మండించే పరీక్ష, సంశ్లేషిత దారాలు తయారుచేయడం మరియు ఉపయోగాలు, రెసిన్ లను గుర్తించడం, రెసిన్ చిహ్నాలు, ప్లాస్టిక్ లలో రకాలు, ప్లాస్టిక్ లు వాతావరణం, జీవవిచ్చిన్నం చెందేవి, జీవవిచ్చిన్నం చెందనివి, తగ్గించడం, తిరిగి ఉపయోగించడం, రీసైకిల్ చేయడం, తిరిగి పొందడం – 4R సూత్రాలు
20. నేలబొగ్గు మరియు పెట్రోలియమ్ – తరిగిపోయే మరియు తరగని శక్తివనరులు, ఇంధనాలు – రకాలు, నేలబొగ్గు మరియు పెట్రోలియమ్ ఉపయోగాలు మరియు కోల్ ఉత్పన్నాలు, పెట్రోలియమ్ ను శుద్ధి చేయుట, పెట్రోరసాయన ఉత్పత్తులు, నేలబొగ్గు మరియు పెట్రోలియం రూపొందే విధానం, శక్తివనరుల దుర్వినియోగం, పర్యవసానాలు
21. దహనము, ఇంధనాలు మరియు మంట – దహనము – దహన దోహదకారి – జ్వలన ఉష్ణోగ్రత, దహనంలో రకాలు, ఇంధనాలు, మంటలను అదుపు చేయడం, మంట యొక్క ఆకృతి, మంట యొక్క రంగులు, తీవ్రత
22. నీరు – నీటిని శుభ్రం చేయు విధానం, మలినాలలో రకాలు, మలిన నీటివల్ల ప్రబలే వ్యాధులు, ఆమ్ల వర్షాలు, ఘనరూప వ్యర్ధాలు, నీటి కాలుష్యం, నీటి కాలుష్యాన్ని అరికట్టే వ్యూహాలు
23. ఆమ్లాలు, క్షారాలు మరియు లవణాలు
సూచికలు – సహజ సూచికలు, ఆమ్ల, క్షారయుత పదార్ధాలు, తటస్థ పదార్ధాలు మరియు లవణాలు, తటస్థీకరణము, ఆమ్లాలు, క్షారాల రసాయన ధర్మాలు, ఆమ్ల ఆక్సైడ్ లతో క్షారాల చర్యలు, అలోహాలతో ఆమ్లాల చర్యలు, ఆమ్లాల, క్షారాల విద్యుత్ వాహకత, ఆమ్లాల, క్షారాల బలాలు, ఆమ్లాల, క్షారాల గాఢత, పిహెచ్ స్కేలు – అనువర్తనాలు, నిత్యజీవితంలో పిహెచ్ అనువర్తనాలు, లవణాల పిహెచ్ విలువలు, బ్లీచింగ్ ఫౌడర్, వాషింగ్ సోడా, బేకింగ్ సోడా వాటి ఉపయోగాలు, ప్లాస్టర్ ఆఫ్ పారిస్

మెథడాలజీ (03 మార్కులు)

1. విజ్ఞానశాస్త్రం యక్క నిర్వచనము, స్వభావము మరియు పరిధి, చరిత్ర
2. విజ్ఞానశాస్త్ర బోధనా ఉద్దేశాలు, విలువలు, బోధనా లక్ష్యాలు మరియు విద్యా ప్రమాణాలు
3. విజ్ఞానశాస్త్ర బోధనా పద్ధతులు
4. విజ్ఞానశాస్త్రంలో వనరుల వినియోగం – బోధనలో ICT ప్రభావం
5. పాఠ్యప్రణాళిక
6. సైన్సు ప్రయోగశాల
7. సైన్స్ ఉపాధ్యాయుడు – అతని పాత్ర
8. విజ్ఞానశాస్త్ర ప్రణాళిక
9. సైన్సు పాఠ్యపుస్తకాలు
10. మూల్యాంకనం – నిరంతర సమగ్ర మూల్యాంకనం – ఫార్మాటివ్, సమ్మేటివ్ అసెస్ మెంట్, రూపకల్పన మరియు నిర్వహణ, SAT విశ్లేషణ

బయోలాజికల్ సైన్సెస్ కంటెంట్ (12 మార్కులు)

1. జీవ ప్రపంచం – విజ్ఞానశాస్త్రం అంటే ఏమిటి? జీవులు మరియు నిర్జీవులు, జీవులలో వైవిధ్యం, కణము – జీవుల మౌళిక ప్రమాణము, కణము నిర్మాణము మరియు విధులు, వృక్ష కణజాలం, జంతు కణజాలం, కణ విభజన, ప్లాస్మా పొర గుండా పదార్ధాల కదలిక, ఆవాసము, జంతువులలో ప్రవర్తన, జంతువులలో చలనము, సూక్ష్మజీవుల కధ, దారాల నుండి దుస్తుల దాకా, వృక్షాల నుండి ఆహారోత్పత్తి, జంతువుల నుండి ఆహారోత్పత్తి, ఆహారోత్పత్తులను పెంచడంలో సవాళ్లు, మనకు అనారోగ్యం ఎందుకు కలుగుతుంది?
2. జీవ ప్రక్రియలు – మన ఆహారం, ఆహారంలోని అంశాలు, మొక్కలలో పోషణ, మొక్కలు – భాగాలు మరియు విధులు, మొక్కలలో ప్రత్యుత్పత్తి, విత్తనాల ప్రయాణం, మానవులలో అవయవ వ్యవస్థ, జ్ఞానేంద్రియాలు, జీవులలో ప్రవర్తన, జంతువులు ఏమి తింటాయి? పోషణ – ఆహార సరఫరా వ్యవస్థ, పోషకాహార లోపం, శ్వాసక్రియ – శక్తి ఉత్పాదక వ్యవస్థ, ప్రసరణ – పదార్ధ రవాణా వ్యవస్థ, విసర్జన – వ్యర్ధాల తొలగింపు వ్యవస్థ, నియంత్రణ – సమన్వయ వ్యవస్థ, కౌమార దశ, ప్రత్యుత్పత్తి – పునరుత్పాదక వ్యవస్థ, జంతువులలో ప్రత్యుత్పత్తి, లైంగిక ఆరోగ్యం, జీవులలో సమన్వయం, అనువంశికత మరియు పరిణామం – తరతరాలలో వైవిధ్యాలు
3. మన పర్యావరణం – మన పర్యావరణం – మన బాధ్యత, జీవ వైవిధ్యం – జీవ వైవిధ్యం – సంరక్షణ, జీవులలో వైవిధ్యం, నేల మన జీవనం, నేల కాలుష్యం, అడవి మన జీవనం, సహజ వనరులు, తరిగిపోయే మరియు తరగతి వనరులు, త్రాగలేము, పీల్చలేము, వివిధ ఆవరణ వ్యవస్థలు, ఆవరణ వ్యవస్థలో అనుకూలనాలు, గ్లోబల్ పర్యావరణ సమస్యలు, గ్రీన్ హౌస్ ప్రభావము, గ్లోబల్ వార్మింగ్, జీవ – భౌతిక – రసాయన వలయాలు

మెథడాలజీ (03 మార్కులు)

1. జీవశాస్త్రం యొక్క నిర్వచనము, స్వభావము మరియు పరిధి, చరిత్ర
2. జీవశాస్త్ర బోధనా ఉద్దేశాలు, విలువలు, బోధనా లక్ష్యాలు మరియు విద్యా ప్రమాణాలు
3. విజ్ఞానశాస్త్ర బోధనా పద్ధతులు
4. విజ్ఞానశాస్త్రంలో వనరుల వినియోగం – బోధనలో ICT ప్రభావం
5. పాఠ్యప్రణాళిక
6. సైన్సు ప్రయోగశాల
7. సైన్స్ ఉపాధ్యాయుడు – అతని పాత్ర
8. విజ్ఞానశాస్త్ర ప్రణాళిక
9. సైన్సు పాఠ్యపుస్తకాలు
10. మూల్యాంకనం – నిరంతర సమగ్ర మూల్యాంకనం
అభ్యర్దులకు అవగాహన కలిగించేందుకు ప్రభుత్వం అధికారికంగా విడుదల చేసిన సిలబస్ ను తెలుగులోకి అనువదించడం జరిగింది. మాకున్న అవగాహన మేరకు ఈ అనువాదం జరిగింది. కొన్ని సందర్భాలలో పాఠ్యపుస్తకంలో ఉన్న పదాలకు బదులుగా, సమానార్ధకాలను వాడటం జరిగింది. అలాగే అతి కొద్ది పదాలకు తెలుగులో సమానార్ధకాలు లభించనందున యధాతధంగా ఆంగ్లంలో రాయడం జరిగింది.
ఇది కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే అని తెలియచేస్తున్నాము. అధికారిక సిలబస్ ను మాత్రమే అభ్యర్ధులు ఫాలో అవుతూ చదువుకోవలసిందిగా సూచించడమైనది

ఒకవేళ ఇందులో ఏదైనా దోషమును మీరు గుర్తిస్తే మాకు తెలియపరచగలు.


నవచైతన్య కాంపిటీషన్స్ టెట్, డియస్సీ, ఎపిపియస్సీ పరీక్షలు, గ్రామ సచివాలయం, పోలీసు ఉద్యోగాలు ఇతర పోటీ పరీక్షలకు ఉపయుక్తమైన చక్కని ఆన్ లైన్ పరీక్షలను నవచైతన్య కాంపిటీషన్స్ అందిస్తోంది.
మరిన్ని వివరాలకోసం Nava Chaitanya అని 9640717460 కు వాట్సాప్ సందేశం పంపండి.


AP TET PAPER 2A syllabus in Telugu pdf format for mathematics and science and social studies

AP TET paper 2A syllabus for mathematics and science and social studies is available in Telugu in PDF format here. The aspirants of Telugu medium can download the syllabus prescribed by the state government translated in Telugu.

The candidates who want to appear for Teachers recruitment test for the post of school assistant need to to qualify this AP TET paper 2A. The qualifying marks is different for different categories.

APTET PAPER 2A FOR SCHOOL ASSISTANTS

AP TET PAPER 2A is conducted to test the aspirants of the post of school assistant in mathematics, physical science, biology social studies

The school assistant handles the classes from 6th to 10th. 

Navachaitanya.net is an educational portal

Navachaitanya.net is is an educational portal which provides a genuine study material for various competitive exams such as AP TET, TRT, NTPC, RRB etc. 

NAVACHAITHANYA.NET conducts paid online exams and free online tests for the practice of the students appearing for various competitive exams.

Navachaitanya.net also gives a reliable and genuine information regarding the academic notifications and various job notifications.

AP TET paper 2A syllabus for the school assistant for subjects mathematics, physical science, biology and social studies is available in Telugu. You can also download AP TET paper 2A syllabus in Telugu PDF format from here
exams.navachaitanya.net